Hlavná stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
Obchodné podmienky
Náhradní díly Mroauto.cz 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti MROAUTO AUTODIELY s.r.o., Čs. armády 360, Pudlov, 735 51 Bohumín IČO: 06630405 (výpis z registra ) DIČ CZ06630405 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „Mroauto.sk“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese Mroauto.cz

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ak je kupujúci koncovým spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a zák. č. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obaja v platnom a účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.


2. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú považované za dôverné a predávajúci sa zaväzuje, že tieto budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu a podpis (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“). Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité len na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim.


Ochrana osobných údajov kupujúceho sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia užívateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu (ďalej len „spracovateľa“). Okrem osôb dopravujúcich tovar (Česká Pošta, PPL) nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie; požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo Spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci súhlasí s možným spracovaním tzv. „cookies“ z dôvodu uľahčenia či zlepšenia funkčnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, aké sa ukladajú do koncových. zariadenia, ktoré používajú. Užívateľ môže odmietnuť ukladanie „cookies“ a podobných nástrojov napr. použitím anonymného módu prehliadača.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje osobné údaje (e-mailovú adresu) oznámené na marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený na marketingové účely je platný po dobu 5 rokov, najdlhšie však do odvolania súhlasu Kupujúcim. Z odberu obchodných oznámení sa možno odhlásiť v nastavení užívateľského profilu, alebo kliknutím na odkaz v hlavičke e-mailu..

Osobné údaje poskytnuté na vybavenie reklamačného konania budú použité výhradne za účelom vybavenia reklamácie v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

MROAUTO AUTODIELY s.r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov internetových stránok z dôvodu zlepšovania poskytovaných služieb

Naše obchodné podmienky a praktiky sú v súlade s GDPR

 

3. Ceny tovaru
Ceny pri tovare v internetovom obchode Mroauto.sk sú vždy aktuálne a platné. Uvedené ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH. Ceny nezahŕňajú prípadné ďalšie poplatky ako dopravné, balné atď. Akčné ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, či iným spôsobom vydaného oznámenia.

 

4.   Uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky sú záväzné. Objednávku je možné urobiť osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu Mroauto.cz. predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu); spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“). Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe uzavretej zmluvy, budú riešené výhradne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať že, zakúpený produkt nemusí byť kompatibilný s požadovaným vozidlom. Tieto chyby sú spôsobené zlými katalógovými informáciami ktoré sú odovzdané od výrobcu vozidla.

Naša firma nezodpovedá za chybné dodanie katalógových informácií a nekompatibilite zakúpeného produktu.

Odoslanie objednávky nie je stranami považované za prijatie ponuky na uzavretie zmluvy.

Potvrdenie objednávky, nie je považované za jej akceptáciu, ale iba za úkon potvrdzujúci jej doručenie – zmluva do prevzatia a zaplatenia tovaru nie je uzavretá.

Spoločnosť autodiely MROAUTO s.r.o si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť z rôznych dôvodov, oi chybne určené ceny, vypredanie tovaru a pod.
Podľa § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka .

 

5. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky. Zvolený spôsob úhrady tovaru je v kompetencii kupujúceho.


Dobierka

Pri platbe na dobierku, je tovar hradený priamo vodičovi prepravnej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi až pri jeho prevzatí. kupujúci navyše hradí tzv. dobierkové.

Bankový prevod

Pri platbe klasickým bankovým prevodom uhradí kupujúci čiastku na účet predávajúceho, ktorý obdrží v potvrdzovacom e-maile o prijatí objednávky spoločne s variabilným symbolom (číslom objednávky).


Bankové spojenie

Bankovní spojení FIO BANKA

Č. účtu v CZK :    2602230822/2010  IBAN CZ1120100000002602230822   SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Ak nie je čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do 5 pracovných dní, bude objednávka stornovaná.

Viac informácií v sekcii Doprava.

Upozornenie pre Slovensko!

Pre fakturáciu tovaru na Slovensko bez DPH je NUTNÉ zaslať predávajúcemu kópiu osvedčenia o registrácii k DIČ do e-mailu ihneď po objednaní! Na žiadosti o spätné dobropisy nebude braný ohľad a tovar bude fakturovaný s DPH!

 

6. Dodacie podmienky

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho ku dňu zaplatenia kúpnej ceny. Tovar až do jeho úplného zaplatenia zostáva vo vlastníctve predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom termíne od potvrdenia objednávky. kupujúci má právo zvoliť si spôsob dopravy, ktorý mu najviac vyhovuje.

Viac informácií v sekcii Platba a cena https://www.mroauto.cz/stranka/platba-a-cena/


Reklamovať nesprávne dodaný alebo zabalený tovar je možné iba do 24h. od momentu prevzatia a to v elektronickej podobe na adrese: info@mroauto.cz. Do predmetu vždy uveďte číslo objednávky alebo faktúry. Reklamovať prijatie poškodenej zásielky prepravcom je možné iba do 24h. od momentu prevzatia a to v elektronickej podobe. V prípade prepravcu DPD na emaile: reklamace@dpd.cz V prípade prepravcu PPL na email: b2b@ppl.cz Vždy nás info@mroauto.cz o záležitosti tiež informujte pre bezproblémový a rýchly priebeh vybavenia reklamácie.
 

Adresa pre osobný odber (po predchádzajúcom dohovore) , adresa zásielok (VÝMENA TOVARU/REKLAMÁCIE)

MROAUTO AUTODIELY s.r.o. Československé armády 360, 735 51 Bohumín

tel 776401167

kupujúci je povinný zásielku pri prevzatí starostlivo skontrolovať av prípade, že vykazuje zjavné poškodenie, ihneď spísať s prepravcom „Zápis o škode“. Na neskoršie reklamácie z týchto dôvodov nebude brať predávajúci ohľad.
 

Viac informácií o doručení a ceny dopravy v sekcii Platba a cena

https://mroautosk.nextis.cz/sk/clanok/platba-cena-doprava-sk

Z dôvodu vyťaženosti výrobcov a kamiónových dopravcov k vzťahu optimalizácie nákladov na výrobu a prepravu si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania.

 
7. Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Vrátený tovar nesmie byť poškodený či niesť známky opotrebenia a vrátený v pôvodnom obale. Predávajúci vráti spotrebiteľovi čiastku zodpovedajúcu kúpnej cene tovaru najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak je vrátený tovar poškodený či opotrebovaný, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, aleboc) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru. Mroauto umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a spotrebiteľovi tak Mroauto potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. Odstúpiť je možné aj korešpondenčne, a to na adrese Mroauto.cz MROAUTO AUTODIELY s.r.o. Čs. armády 360, Pudlov, 735 51 Bohumín Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Mroauto bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Mroauto obdržal, a to na svoje náklady. Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovaru doručiť na adresu Mroauto spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu Spotrebiteľ zodpovedá Mroauto iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu Mroauto bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, Mroauto však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Mroauto odoslal. Odstúpenie v ostatných prípadoch Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí, a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci, b) ak Kupujúci použil vec ešte pred objavením vady, c) ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo d ) ak predal Kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti Kupujúci Mroauto, čo ešte vrátiť môže, a dá Mroauto náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech. Ak neoznámil Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy. V súlade s obchodnými podmienkami Vás upozorňujeme, že právo na vrátenie finančnej čiastky je možné až po odovzdaní tovaru na vrátenie k nám späť. Vrátenie môžete vykonať osobne po tel. spoločností : Česká pošta. Zákazníkovi musíme vrátiť kúpnu cenu a taktiež náklady na najlacnejšiu dopravu k nemu. Podotýkame, že preplatenie dopravy späť k nám na predajňu nebude akceptované. Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy nariadenia vlády č. 363/2013 Zb. Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy na našej webovej stránke http://www.mroauto.cz/ môžete taktiež elektronicky vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie. Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.
http://www.mroauto.cz/stranka/soubory-ke-stazeni/Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.Dôsledky odstúpenia od zmluvy .Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare predávajúci však upozorňuje, že neručí za možné chyby popisov jednotlivých položiek v katalógu TecDoc, ktorý je prevádzkovateľovi dodávaný spoločnosťou TecAlliance GmbH - TecDoc, Arnikaweg 3, 51109 Köln, GermanyVo výnimočných prípadoch sa môže stať že, zakúpený produkt nemusí byť kompatibilný s požadovaným vozidlom. Tieto chyby sú spôsobené zlými katalógovými informáciami ktoré sú odovzdané od výrobcu vozidla alebo auto je zložené z viac vozidiel.

 

 

POSTUP:

1) informujte nás e-mailom

2) tovar zašlite ako doporučený balík Slovenskú pošta (nie na dobierku) na našu adresu

3) tovar nesmie javiť známky akéhokoľvek opotrebenia spolu s kópiou o kúpe tovaru v našom obchode ( Paragon daňový doklad / faktúra) Výrobky ktoré sú zaslané na vrátenie musia byť starostlivo zabalené aby nedošlo k poškodeniu tovaru i obalu výrobku.

4)K tovaru nezabudnite priložiť protokol o výmene + kópiu dokladu (viď*--> odkazy uvedené nižšie)

5) Vrátime Vám peniaze bankovým prevodom

https://www.mroauto.cz/cs/clanek/soubory-ke-stazeni-cz
 

Súbory na stiahnutie

Reklamačný protokol na stiahnutie: vo formáte PDF alebo XLS

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy Vrátenie tovaru PDF alebo DOC

Vzorový formulár pre výmenu tovaru PDF alebo DOC

Protokol na vrátenie kaucií / záloh PDF alebo DOC

 

Kontaktná adresa zasielok

MROAUTO AUTODIELY s.r.o. Československé armády 360, 735 51 Bohumín

tel 776 401 167

 

Tovar zaslaný späť na dobierku nebude predávajúcim prevzatý!

 

Vrátenie tovaru - nákup na IČO

Na objednávky v rámci obchodnej či podnikateľskej činnosti, teda pokiaľ je na faktúre uvedené vaše IČO, sa nevzťahuje zákonná 14-dňová lehota na vrátenie či výmenu tovaru. V tomto prípade sa predaj Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.), však vylučujú sa ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách). Napriek tomu umožňujeme vrátenie tovaru a to za odčítanie 10%-20% (platí pre B2B zákazníkov). Platí aj pre veľkoobchodných zákazníkov Profiauto.Vrátenie tovaru nad 14 dňovú lehotu

Vrátiť tovar nad 14 dní je možné iba po individuálnom dohovore.Na vrátenie poštovného má kupujúci právo iba pri vrátení tovaru podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, viď. článok VIII. Odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,

o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo

o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Niektoré produkty sú vybavené špeciálnou plombou – poistkou od výrobcu. Po sňatí tejto poistky zakúpený tovar nie je možné vymeniť alebo vrátiť.

Pred sňatím poistky sa presvedčte či je produkt kompatibilný s Vaším vozidlom.

 

8. Práva z chybného plnenia REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom sa záručná doba stanovuje na 1 rok. Záručná doba 2 roky je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pri nákupe v rámci svojej podnikateľskej činnostina / IČO nemáte rovnaké práva ako spotrebiteľ. Ak sa tovar pokazí, môžete ho reklamovať, nemáte právo sa dovolávať 30-dňovej lehoty na jej vybavenie. Obchodný zákonník hovorí iba "o primeranej dodatočnej lehote". Pri nákupe na IČO vám tiež predávajúci nemusí priložiť slovenský návod a plniť informačnú povinnosť, ďalej tiež nemáte nárok na 14 dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a vrátenia peňazí. Niektoré e-shopy túto možnosť síce zákazníkom z radov podnikateľov ponúkajú, nejedná sa ale o zákonnú povinnosť. Pozri. obchodný zákonník. Výška nákladov spojených s reklamáciou na výmenu nového produktu bude akceptovaná iba do hodnoty zakúpeného produktu.

Tovar predávaný cez spoločnosť Mroauto.cz je nakupovaný a predávaný medzi rôznymi členskými štátmi Európskej Únie. V prípade, že balenie neobsahovalo Vami požadovaný návod alebo popis, prosíme o kontakt na email: shop@mroauto.cz. Všetky potrebné informácie urýchlene dodáme.

Reklamačný protokol na stiahnutie: vo formáte PDF alebo XLS

 
Práva z chybného plnenia Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonku). Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, vec zodpovedá akosti alebo prevedeniam dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti avec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti. z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Záverečné ustanovenia

 

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@mroauto.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť aj možnosť mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť aj na stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Začať alternatívne riešenie sporu je tiež možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

 

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

 

10. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody Mroauto.cz sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

11. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2014 a rušia predchádzajúce znenie Obchodných podmienok.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

MROAUTO AUTODÍLY s.r.o.

Čs. armády 360, Pudlov

 

735 51 Bohumín

Česká republika

IČ:    06630405 (výpis z registra )

DIČ  CZ06630405

 

12. Spoločnosť Mroauto.sk si vyhradzuje právo vymáhať zmluvnú pokutu za ušlé poštovné, o ktoré prídeme pri neprevzatí zásielky. Upozorňujeme, že všetky nami predávané produkty sú určené na montáž a používanie odborným servisom alebo osobou starostlivo preškolenou o správnom používaní produktu. V prípadnom spore musí byť doložená oprávnenosť o používaní danej súčasti (certifikát, doklad o úspešnom zakončení školenia, titul oprávňujúci používanie špecializovaného dielu.

13. Preprava 123 Kuryr - batérie, výfuky alebo karosérie - pokiaľ klient prevedie objednávku výfukov, akumulátora alebo karosérie a zvolí štandardnú prepravu - automaticky bude zásielka vyexpedovaná službou 123 Kuryr v hodnote 14,50 EUR s DPH

 
14. Internetové ceny z portálu www.mroauto.sk platia iba v prípade samostatných objednávok vykonaných cez internet.


15. Všetky produkty vrátené na kauciu musia byť vrátené v originálnych obaloch pre ich následnú evidenciu u výrobcu.


 
16. V prípadných právnych alebo spotrebiteľských sporoch zastupuje našu firmu společnost D.A.S.
Spoločnosť D.A.S našu firmu hajú pri pokuse o poškodenie nášho mena alebo v prípade ušlých ziskov (nevyzdvihnutie zásielky a pod.).
 

 

Ceny e-shopu neplatia v prípade objednávok vytvorených cez operátora alebo v kamennej predajni.