Hlavná stránka Marketingový súhlas

Marketingový súhlas

SÚHLAS S MARKETINGOM (PONUKY PRODUKTOV NA MIERU)

Súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely ponuky produktov z portfólia spoločnosti MROAUTO AUTODILY s.r.o., prevádzkovateľ webového portálu eshop https://www.mroauto.sk. Na základe tohto súhlasu budeme môcť spracovávať údaje najmä za účelom analýz na to, aby sme vás mohli osloviť s čo najvhodnejším produktom alebo službou. Takto spracovávať budeme údaje, ktoré ste uviedli na našich internetových stránkach alebo aplikáciách. Bude sa jednať najmä o identifikačné a kontaktné údaje, vrátane emailovej adresy a telefónneho čísla a údaje o produktoch a službách, ktoré od nás využívate. Súhlas je na dobu neurčitú, môžete ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas neruší ani neobmedzuje právo spoločnosti na nakladanie s osobnými údajmi z iných právnych dôvodov.

Poučenie:

Ak požiadate o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, správca je povinný vám túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsahom informácie je vždy oznámenie o účele spracovania osobných údajov, rozsahu osobných údajov, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania robené úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do vašich práv a oprávnených záujmov, príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Povinnosť správcu poskytnúť informácie dotknutej osobe môže za správcu plniť spracovateľ osobných údajov.


Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo konkrétny spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektov údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže (i) požiadať správcu alebo konkrétneho spracovateľa osobných údajov o vysvetlenie, (ii) požadovať, aby správca alebo konkrétny spracovateľ osobných údajov odstránil takto vzniknutý stav.

Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť subjektu údajov uznaná za oprávnenú, správca alebo konkrétny spracovateľ osobných údajov odstráni bezodkladne závadný stav. Ak správca alebo konkrétny spracovateľ osobných údajov nevyhovie žiadosti subjektu údajov, má dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Vyššie popísaný postup nevylučuje, aby sa dotknutá osoba obrátil so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo. Ak vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov subjektu údajov iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jej nároku podľa osobitného zákona. Ďalšie informácie [link na Informačné Memorandum].


Kontakt na správcu: MROAUTO AUTODILY s.r.o.
                                 Čs. armády 360, Pudlov,
                                 735 51 Bohumín
                                 Tel: +420 777 224 210
                                 e-mail: info@mroauto.cz

, prevádzkovateľ webového portálu https://www.mroauto.sk