Hlavná stránka Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „Informačné Memorandum“)

1. ÚVOD

Týmto Informačným Memorandom vám Spoločnosť poskytuje informácie o vašich právach súvisiacich so spracovávaním vašich osobných údajov Spoločnosťou.

Pri spracovávaní osobných údajov sa naša Spoločnosť riadi platnými právnymi predpismi.

Naše spracovávanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnym účelom spracovania. V Spoločnosti platia jasné pravidlá stanovujúce, ktorý zamestnanec či spolupracujúca osoba môže mať prístup k vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracovávať.

Vaše osobné údaje zásadne neodovzdávame s výnimkou prípadov, keď nám to ukladá alebo nás na to oprávňuje právny predpis alebo náš oprávnený záujem (napr. pri využití dodávateľov).

Odporúčame vám, aby ste si informácie starostlivo prečítali. Urobili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie.

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým vaše osobné údaje spracovávame, môžete na ochranu svojich práv podniknúť kroky uvedené nižšie.

Na ochranu súkromia dohliada: Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Toto Informačné Memorandum môže byť predmetom pravidelnej aktualizácie.

2. SPRÁVCA

Naša Spoločnosť je správcom vašich údajov, ktoré od vás získala na naplnenie jedného alebo viacerých účelov.

Správca vaše údaje zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie. Voči správcovi môžete uplatňovať svoje práva spôsobom uvedeným ďalej. Správcom je spoločnosť, ktorá vám v okamihu zhromažďovania vašich osobných údajov poskytla prostredníctvom svojich webových stránok tieto informácie uvedené v tomto Informačnom Memorandu.

Kedy získavame vaše osobné údaje:

a) Objednávate si od nás produkt alebo službu

Odovzdávate nám identifikačné údaje, príp. ďalšie údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy, objednávky, registráciu, prvý nákup, resp. aby sme mohli posúdiť, či a aký produkt alebo službu vám môžeme ponúknuť.

b) Komunikujete a jednáte s nami

V prípadoch, keď zhromažďujeme osobné údaje v priebehu vašej komunikácie s nami, či už s nami komunikujete elektronicky, písomne, po telefóne.

3. SPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Spracovávame iba také údaje, aby sme vám mohli poskytovať profesionálne služby a komfortnú obsluhu, aby sme dodržiavali naše zmluvné, zákonné povinnosti a chránili svoje oprávnené záujmy.

Údaje zhromažďujeme predovšetkým o používateľoch nášho e-shopu, vrátane potenciálnych klientov, ktorí sa o naše služby zaujímajú. Spracovávame údaje napríklad o zástupcoch, vrátane členov štatutárnych orgánov a zamestnancov, aj oprávnených osobách.

Spracovávame vaše identifikačné údaje, údaje o produktoch a službách, ktoré a ako využívate, údaje z našej komunikácie a interakcie, a ďalšie údaje tak, aby okruh týchto údajov bol primeraný, relevantný a obmedzený na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, na ktorý vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame.

Našim cieľom je poskytovať vám profesionálne služby a komfortnú obsluhu, zároveň ale musíme dodržiavať naše zákonné povinnosti a chrániť naše oprávnené záujmy.

Kategória údajov:

a) Identifikačné údaje

Napr.: meno, dátum narodenia, adresa, email, telefón, pokiaľ podnikáte aj IČO a adresa sídla. Tieto údaje sú súčasťou zmluvy, objednávky, ktorú s nami uzatvárate.

Navyše, spravujeme aj vaše prístupové údaje – najmä prihlasovacie mená, heslá, a ďalšie zabezpečovacie prvky, ktoré slúžia na bezpečnú autentizáciu.

b) Údaje o produktoch a službách

Spracovávame tiež údaje, ktoré úzko súvisia s tým, ako využívate naše služby, alebo údaje, ktoré nám v priebehu využívania služieb oznamujete alebo inak vytvárate.

Niektoré ďalšie údaje uľahčujú a urýchľujú vašu obsluhu napr. IP adresa, informácie o prehliadači a hardvéri zariadenia. Zároveň v tomto ohľade dochádza k ukladaniu tzv. cookies do vášho zariadenia.

Aby sme vás mohli správne obslúžiť, potrebujeme aj údaje o našom vzájomnom kontakte prostredníctvom akéhokoľvek kontaktného miesta (po akú dobu, na akú tému a akým kanálom komunikujeme), vrátane riešenia sťažností a servisných požiadaviek. Ako osobné údaje spracovávame aj spätnú väzbu, pripomienky.

Vaše údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel – napr. aby sme mohli poskytovať danú službu.

Mnohé údaje musíme spracovávať na účely archivácie. Niektoré údaje spracovávame, pretože je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov. Spracovanie z tohto dôvodu je však obmedzené, a existenciu oprávneného záujmu starostlivo posudzujeme.

4. ÚČELY SPRACOVANIA

Medzi účely spracovania patria nasledujúce kategórie:

a) Identifikácia

Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu, objednávku a poskytovať naše služby, potrebujeme poznať vaše identifikačné údaje. Vašu identifikáciu a autentizáciu vyžadujeme aj v prípade, že uplatňujete svoje práva v záležitostiach ochrany osobných údajov. Spravujeme aj vaše prístupové údaje – najmä prihlasovacie mená a heslá, ktoré slúžia na bezpečnú autentizáciu.

Údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy.

b) Spoľahlivé webové prostredie

Na tento účel spracovávame informácie, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou, vaše preferencie nastavenia služieb a údaje, ktoré na našich aplikáciách vyplníte, pretože vám chceme zaistiť pohodlné využívanie našich webových stránok, aplikácií. Údaje ukladáme na vaše zariadenie v podobe tzv. cookies. Pomocou nich môžeme rešpektovať vašu voľbu jazyka. O spracovaní cookies ste zvlášť informovaní.

Údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy.

c) Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Máme ucelený prehľad o tom, aké služby využívate a aké máte preferencie. Riešime s vami najrôznejšie záležitosti týkajúce sa príslušného produktu, poskytovanie informácií o produkte a ďalšie. Riešime aj vaše požiadavky, priania a sťažnosti. Z týchto dôvodov spracovávame najmä príslušné údaje o produktoch a službách.

Údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy alebo na ochranu našich práv a oprávnených záujmov.

d) Zasielanie servisných správ

V rámci poskytovania našich služieb vám zasielame správy, ktoré slúžia na obsluhu vášho produktu. Za týmto účelom spracovávame vaše kontaktné údaje.

Údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy alebo na ochranu našich práv a oprávnených záujmov.

e) Marketing

V rámci marketingových činností zasielame obchodné oznámenia týkajúce sa našich produktov a služieb rôznymi formami, vrátane využitia listinnej korešpondencie, telefónu, SMS, e-mailu, internetu.

Spracovaním za účelom marketingu rozumieme poznanie vašich preferencií a ponuky produktov pre vás. Na tento účel využívame zoskupovanie a hodnotenie identifikačných údajov, údajov o produktoch a službách aj automatickými prostriedkami. Na základe výsledkov analýz pre vás vieme nájsť najvhodnejšie produkty.

Údaje spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na ochranu našich práv a oprávnených záujmov.

f) Bezpečnosť a riadenie rizík

Vaše údaje využívame na posúdenie rizika, či budete schopní splatiť svoje záväzky voči Spoločnosti. Aby sme vám mohli poskytnúť kvalitne naše služby, musíme postupovať obozretne, a preto hodnotíme dostupné informácie z vašej platobnej histórie voči Spoločnosti.

Údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy alebo na ochranu našich práv a oprávnených záujmov.

g) Vnútorná správa, reporting, riadenie informácií, optimalizácia procesov, školenia

Naši zamestnanci, externé spolupracujúce osoby spracovávajú vaše osobné údaje pri plnení interných povinností nastavených v rámci Spoločnosti. Napríklad, pre jednotlivé obchodné prípady máme nastavený ucelený schvaľovací systém.

Údaje spracovávame pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov.

5. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Vaše údaje uchovávame iba po nevyhnutne potrebný čas, archivujeme ich 10 rokov, ako nám to ukladajú právne predpisy. Pri nakladaní s vašimi údajmi postupujeme v súlade s pravidlami dátovej minimalizácie. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá archivácie, ktoré zaisťujú, že údaje nedržíme dlhšie, než sme oprávnení. Pri väčšine obchodných vzťahov musíme podľa zákona o DPH uchovávať daňové doklady a evidenciu s podrobnými údajmi vzťahujúce sa k poskytnutým vybraným službám 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

Údaje, ktoré spracovávame s vaším súhlasom, uchovávame po dobu, po ktorú nám je súhlas platne udelený. V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracovaním pre marketing, spracovávame vaše osobné údaje po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu a ďalej 5 rokov od jeho ukončenia.

 Pre vylúčenie pochybností, samotný súhlas a zmenu či odvolanie súhlasu uchovávame z titulu našich oprávnených záujmov po celú dobu platnosti súhlasu a 5 rokov po tom, čo zanikol.

6. POVINNOSŤ POSKYTNUTIA ÚDAJOV

Údajov, ktoré nám odovzdávate so svojím súhlasom, je dobrovoľné. Odovzdanie ostatných údajov vyžadujeme, pretože ich spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, plnenie našich právnych povinností alebo ochranu našich oprávnených záujmov.

Pokiaľ nám také údaje neposkytnete, nemôžeme vám príslušný produkt, službu alebo iné plnenie, pri ktorom od vás osobný údaj vyžadujeme, poskytnúť.

Niektoré údaje zhromažďujeme a spracovávame iba s vaším súhlasom. Ide predovšetkým o údaje spracovávané pre marketing. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

V ostatných prípadoch, keď od vás osobné údaje žiadame, je ich odovzdanie povinné. Typicky od vás zbierame identifikačné údaje, pretože tieto údaje potrebujeme na uzatvorenie a plnenie zmluvy s vami, plnenie našich iných právnych povinností alebo ochranu našich oprávnených záujmov.

7. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa situácie spracovávame údaje, ktoré sme od vás obdržali, ďalej potom údaje z verejne dostupných zdrojov a registrov, napr. zo živnostenského registra, ARES aj údaje od tretích strán.

Spracovávame predovšetkým údaje, ktoré nám sami odovzdávate alebo ktoré svojou aktivitou vytvárate.

8. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje zdieľame s internými aj externými spolupracujúcimi osobami, ktorí spracovávajú vaše údaje a príslušné údaje o produktoch a službách a stávajú sa tak pre nás spracovateľmi osobných údajov.

Spracovateľ je oprávnený nakladať s údajmi výhradne na účely výkonu činnosti, na ktorú bol príslušným správcom poverený. V takom prípade nie je na účely výkonu spracovateľskej činnosti vyžadovaný váš súhlas, pretože také spracovanie umožňuje priamo právny predpis. Dodávateľmi sú najmä: naši poskytovatelia IT služieb, subjekty vymáhajúce naše pohľadávky, poskytovateľov poštových služieb, vrátane kuriérov.

9. PRÁVA

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne a zákonným spôsobom.

a) Prístup k údajom

Máte právo na prístup k svojim údajom, na vysvetlenie, ako aj ďalšie práva, ak sa domnievate, že spracovanie nie je v poriadku. Tiež môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

b) Oprava údajov

Ak sú vaše údaje nesprávne, nepresné, samozrejme ich opravíme. S prihliadnutím na účely, na ktoré sú údaje spracovávané, máte právo, aby sme tiež doplnili neúplné údaje.

c) Výmaz údajov

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ je naše spracovanie neoprávnené.

d) Obmedzenie spracovania osobných údajov

Tiež máte právo na blokáciu údajov

e) Odmietnuť poskytnutie

Osobné údaje, ktoré od vás požadujeme, nám môžete odmietnuť poskytnúť. Pokiaľ však ide o také údaje, ktorých poskytnutie je z vašej strany povinné, nemôžeme vám súvisiacu službu poskytnúť.

f) Odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď na spracovanie vašich údajov vyžadujeme váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov po dobu, čo bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

Návštevníci našich internetových stránok môžu svoj súhlas so spracovaním cookies obmedziť postupom uvedeným na príslušných internetových stránkach.

g) Portabilita

Máte právo na získanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; alebo právo požadovať priame poskytnutie osobných údajov inému správcovi.

h) Namietať spracovanie

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme.

Máte právo vzniesť námietku kedykoľvek a to aj vrátane profilovania, pokiaľ sa týka priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú vaše osobné údaje na tieto účely naďalej spracovávané.

10. POUŽITÉ POJMY

oprávnený záujem

záujem správcu alebo tretej strany napríklad v situácii, keď subjekt údajov je zákazníkom správcu (napr. ochrana vlastníctva).

osobný údaj

informácie o konkrétnom, identifikovateľnom človeku.

príjemca

osoba, ktoré sú odovzdávané údaje.

správca

osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; spracovaním môže správca poveriť spracovateľa.

subjekt údajov

fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

účel

dôvod, ku ktorému správca využíva osobné údaje.

spracovanie

činnosť, ktorú správca alebo spracovateľ vykonávajú s osobnými údajmi.

spracovateľ

osoba, ktorá pre správcu spracováva osobné údaje.

produkt

znamená produkty a služby ponúkané Spoločnosťou.

služba

znamená služby, ktoré vám ponúkame, vrátane našich produktov, služieb ponúkaných online a ich podpory.

11.   KONTAKT NA SPRÁVCE

MROAUTO AUTODÍLY s.r.o.
   Čs. armády 360, Pudlov,
   735 51 Bohumín
   Tel: +420 777 224 210
   e-mail: info@mroauto.cz